Formulari Salesians

(servirà per fer un grup de whatsapp de l'activitat)


Dades generals de l'alumne

(en cas d'una altra escola)
(AAAA0000000000)
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLLIDES

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR

DADES BANCÀRIES


AUTORITZACIÓ

Autoritzo al meu fill/a a participar a les activitats educatives fora de l'horari lectiu organitzades per Salesians Rocafort, Salesianes Sepúlveda i Naifar SCCL corresponents al curs 2021-2022

Autoritzo als responsables de Niafar SCCL a fer, si s'escau, el trasllat del meu fill/a de l'escola d'origen al lloc on es realitza l'activitat

AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE

Naïfar SCCL disposa a Internet d’un espai web, blog i xarxes socials on informa i fa difusió de les seves activitats extraescolars i casals .En aquests enllaços es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, nens i nenes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconeguda en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de Naïfar SCCL demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

PROTECCIÓ DE DADES

Consento expressament i autoritzo als responsables de Naifar SCCL perquè tractin totes les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo en aquest formulari, d'acord amb el que la normativa disposa.

Igualment, les meves dades també podran ser tractades per le entitats financeres amb les que Naifar SCCL treballa per tal d'efectuar els cobraments, per les companyies asseguradores que contractin; i, en general, quan sigui precís pel normal desenvolupament de les activitats es podran cedir les dades a les entitats que integren la Institució Salesiana i altres associades, i a aquelles entitats públiques i privades amb les que tingui concert o contracte regulador de transferències d'informació sobre persones.

En tot cas, l'informem que vosté pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, a la Direcció de Naifar SCCL i la Direcció del Centre.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Eximeixo de tota responsabilitat a les entitats organitzadores d'aquestes activitats extraescolars pel curs 2021-2022 (Naifar SCCL, Escola Salesians Rocafort i Escola Salesianes Sepúlveda) sempre i quan es respectin tots els protocols establerts pels Departaments de Sanitat i d'Educació.